Products/Services _ Stock Trading

 • ຂໍ້ມູນບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
 • ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ
  ການບໍລິການ: ບໍລິສັດ ໃຫ້ບໍລິການ 3 ປະເພດຫຼັກຄື: ການເປັນ ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ
  ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ.
  ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 21 2654 61, +856 21 2654 68
  ອີເມວ: lxs_info@lxs.com.la , lxs-brokerage@lxs.com.la
  ເວັບໄຊ໌: http://www.lxs.com.la/
  ທີ່ຢູ່: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຊັ້ນ 5. ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
  ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ
  ການບໍລິການ: ທຄຕລ-ກທ ໄດ້ສະໜອງຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງລວມມີ: ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ,
  ບໍລິການຄໍ້າປະກັນການ ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິການນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ.
  ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 21 265477, 856 21 265484, 856 21 265485
  ອີເມວ: info@bcel-kt.com , broker@bcel-kt.com
  ເວັບໄຊ໌: https://www.bcel-kt.com/
  ທີ່ຢູ່: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຊັ້ນ 7. ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
  ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ
  ການບໍລິການ: ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ,
  ການຄ້ຳປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ອື່ນໆ.
  ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 21 419222, +856 21 419210
  ອີເມວ: info@lcs.com.la , broker@lcs.com.la
  ເວັບໄຊ໌: http://www.lcs.com.la/
  ທີ່ຢູ່: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຊັ້ນ 6. ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.