Products/Services _ Stock Trading
Market management
 • ການຢຸດການຊື້ຂາຍຊົ່ວຄາວ
  • ການຢຸດການຊື້ຂາຍຊົ່ວຄາວຂອງແຕ່ລະຮຸ້ນ
   • ຕລຊລ ຈະຢຸດການຊື້ຂາຍ ຕາມກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
   • ລາຄາ ຫຼື ປະລິມານການຊື້ຂາຍ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ແລະ ກະທັນຫັນ ຫຼື ການປະເມີນວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກຂ່າວລື;
   • ການຕົກລົງການຊື້-ຂາຍ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຍອນການໄຫຼເຂົ້າຂອງຄໍາສັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ;
   • ໃນກໍລະນີ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຢຸດການຊື້-ຂາຍຊົ່ວຄາວ ອີງຕາມລະບຽບຈົດທະບຽນ ແລະ ລະບຽບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ;
   • ກໍລະນີອື່ນໆ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າຈໍາເປັນ ຕ້ອງມີການຢຸດການຊື້-ຂາຍຊົ່ວຄາວ.
  • ການເລີ່ມການຊື້-ຂາຍ ຄືນໃໝ່
   • ຕລຊລ ເຫັນດີວ່າຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມການຊື້ຂາຍຄືນໄໝ່ ເມື່ອບັນຫາມີການແກ້ໄຂ້ແລ້ວ.
 • ການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນກໍລະນີລະບົບຄອມພິວເຕີ້ຫຼົ້ມເຫຼວ
  • ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼົ້ມເຫຼວ ຈະຢຸດການຮັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂາຍທັງໝົດຊົ່ວຄາວ ລະບົບບໍລິສັດຫຼັກຊັບສ່ວນຫຼາຍຫຼົມເຫຼວ ຈະຢຸດການຮັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂາຍທັງໝົດຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຍັງສາມາດສົ່ງຄໍາສັ່ງຍົກເລີກໄດ້
 • ການແກ້ໄຂ້ຂໍຜິດພາດ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາການ ຊື້ຂາຍ ຂອງສະມາຊິກ
  • ຕລຊລ ໄດ້ມີການຕອບສະໜອງ ການແກ້ໄຂຄໍາສັ່ງການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດ
   • ການປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດ ຊື່ຫຼັກຊັບ, ປະລິມານຮຸ້ນ, ລາຄາ, ການຈັດຄໍາສັ່ງຊື້/ຂາຍ
   • ການຈັດບັນຊີລູກຄ້າ ຜິດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ
   • ສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງທຸລະກໍາພ້ອມທັງໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບສາເຫດ ຫຼື ຫຼັກຖານທາງເອກະສານຕໍ່ ຕລຊລ ກ່ອນຊົ່ວໂມງປິດການຊື້-ຂາຍຂອງວັນຊື້-ຂາຍຖັດໄປ.
   • ສະມາຊິກ ກໍ່ຄືບໍລິສັດຫຼັກຊັບຕ້ອງໄດ້ເອົາຈໍານວນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວທີ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ ເຂົາຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຕົນເອງ