Products/Services _ Stock Trading
Basic Trading Procedures
 • ຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບ
  • ຕ້ອງມີບັນຊີຊື້-ຂາຍກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນ ສະມາຊິກ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
  • ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕ້ອງ ລົງທະບຽນໜັງສື ຮັບຮອງ Investors Registration Certificate (IRC) ນຳ ສ.ຄລຕ.
 • ການສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ
  • ເພື່ອເລີ່ມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີທະນາຄານຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງການຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງມີຮຸ້ນໃນບັນຊີຫຼັກຊັບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຕາມຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການຂາຍ.
  • ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງສັ່ງໂອນເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນເງິນວາງມັດຈຳລາວງໜ້າ ໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນລວມ ( ຊຶ່ງເປັນບັນຊີທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບເປີດໄວ້ສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນ, ຈໍານວນເງິນທັງໝົດທີ່ໂອນຕ້ອງລວມເອົາມູນຄ່າຊື້ຫຼັກຊັບ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຊື້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ).
  • ການສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສົ່ງຄຳສັ່ງຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງຄື:
   • - ການສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຜ່ານການຂຽນແບບພິມ:
    ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຜ່ານການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບພິມ ທີ່ຫ້ອງຄ້າຫລັກຊັບ ຂອງບໍລິສັດຫລັກຊັບດ້ວຍຕົວເອງ.
   • - ການສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຜ່ານໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ:
    ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສົ່ງຄໍາສັ່ງຊຶ້-ຂາຍໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
    ເຂົ້າໄປຫາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.
   • - ການສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຜ່ານລະບົບອິນເຕິເນັດ:
    ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຜ່ານລະບົບຊື້-ຂາຍອິນເຕິເນັດ (HTS). ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫລດໂປຼແກມດັ່ງກ່າວນໍາເວບໄຊຂອງ ຕລຊລ ຫຼື
    ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂໍລະຫັດການນໍາໃຊ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ລົງທຶນສາມາດສົ່ງຄໍາສັ່ງຊຶ້-ຂາຍໄດ້ທຸກບ່ອນ ທີ່ມີລະບົບອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງຜ່ານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (PC or Laptop) ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປຫາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.
  • ການຍົກເລີກຄຳສັ່ງ
   • ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື້ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂາຍຂອງຕົນຖ້າຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັບຄູ່.
   • ໃນການຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ລູກຄ້າສາມາດສົ່ງຄຳສັງສັ່ງຜ່ານພະນັກງານທີ່ຫ້ອງຄ້າຫລັກຊັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ ລະບົບຊື້-ຂາຍອິນເຕິເນັດ.
 • ການບັນລຸການຊື້-ຂາຍ
  • ລະບົບຈັບຄູ່ການຊື້-ຂາຍ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼັກການ ການຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍ ທີ່ທາງ ຕລຊລ ວາງອອກ
 • ຜົນການຊື້-ຂາຍ
  • ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຮັບຊາບໂດຍທັນທີ ທີ່ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຂອງຜູ້ລົງທຶນໄດ້ມີການຈັບຄູ່ ຕາມຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ສື່ສານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.
  • ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດຫຼັກທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີນໍາ.
 • ການຊໍາລະສະສາງ
  • ຕລຊລ ຈະດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນ ແລະ ສົ່ງມອບຫຼັກຊັບສຸດທິຂອງທຸລະກໍາທີ່ມີການຊື້ຂາຍທັງໝົດ (netting)
 • ການຮັບຝາກ
  • ຕ້ອງມີການຝາກຫຼັກຊັບໄວ້ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ)
 • Flow of Trading at LSX Stock Markets