Indices

LSX Composition Index
580.65
1.23
22,200   ຮຸ້ນ .    122,221,000   ກີບ
Index
2021/03/01 580.65 1.23
2021/02/26 581.88 5.09
2021/02/25 586.97 2.29
more list
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 6,250 100 18,200
ຜ-ຟຟລ 2,270 20 3,300
ມຫທຊ 2,900 0 700
ລວມຊ 8,900 0 0
ປທລ 480 0 0
ສ.ວ.ນ 2,320 0 0
ພກພ 850 0 0
ບຊລ 1,200 0 0
ລອທ 940 0 0
ວຈຊຕ 990 0 0
ລອຊ 2,700 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 16.93%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 49.7%
ລວມຊ 39,560,909 4.59%
ປທລ 235,000,000 1.47%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 4.99%
ພກພ 582,000,000 6.45%
ບຊລ 40,004,000 0.63%
ມຫທຊ 40,000,000 1.51%
ລອທ 100,000,000 1.23%
ວຈຊຕ 147,199,900 1.9%
ລອຊ 301,500,000 10.61%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation