Indices

LSX Composition Index
559.57
0.87
8,400   ຮຸ້ນ .    27,239,000   ກີບ
Index
2021/05/07 559.57 0.87
2021/05/06 558.70 1.54
2021/05/05 557.16 0.01
more list
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,850 0 3,100
ຜ-ຟຟລ 2,240 10 1,600
ປທລ 500 20 700
ສ.ວ.ນ 1,650 0 2,800
ມຫທຊ 3,150 0 200
ລວມຊ 8,150 0 0
ພກພ 690 0 0
ບຊລ 1,290 0 0
ລອທ 1,200 0 0
ວຈຊຕ 1,050 0 0
ລອຊ 2,850 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 16.46%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 50.74%
ລວມຊ 39,560,909 4.37%
ປທລ 235,000,000 1.53%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.69%
ພກພ 582,000,000 5.44%
ບຊລ 40,004,000 0.7%
ມຫທຊ 40,000,000 1.71%
ລອທ 100,000,000 1.63%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.09%
ລອຊ 301,500,000 11.64%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation