Indices

LSX Composition Index
572.61
6.51
35,700   ຮຸ້ນ .    79,704,000   ກີບ
Index
2020/11/27 572.61 6.51
2020/11/26 579.12 9.28
2020/11/25 588.40 2.30
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,800 0 2,400
ຜ-ຟຟລ 2,350 0 26,300
ປທລ 405 45 6,500
ມຫທຊ 2,790 0 200
ລອຊ 2,500 250 300
ລວມຊ 11,500 0 0
ສ.ວ.ນ 1,610 0 0
ພກພ 750 0 0
ບຊລ 1,100 0 0
ລອທ 940 0 0
ວຈຊຕ 1,070 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 15.75%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 51.58%
ລວມຊ 39,560,909 5.95%
ປທລ 235,000,000 1.38%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.47%
ພກພ 582,000,000 5.71%
ບຊລ 40,004,000 0.58%
ມຫທຊ 40,000,000 1.46%
ລອທ 100,000,000 1.23%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.06%
ລອຊ 301,500,000 10.84%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation