Indices

LSX Composition Index
602.63
1.49
5,062,400   ຮຸ້ນ .    2,678,110,500   ກີບ
Index
2020/05/29 602.63 1.49
2020/05/28 601.14 0.00
2020/05/27 601.14 5.57
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,750 50 31,200
ຜ-ຟຟລ 2,490 10 2,700
ປທລ 495 5 5,027,700
ສ.ວ.ນ 2,300 200 100
ມຫທຊ 2,850 0 300
ວຈຊຕ 1,200 0 200
ລອຊ 2,400 50 200
ລວມຊ 10,800 0 0
ພກພ 850 0 0
ບຊລ 1,650 0 0
ລອທ 870 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 15.17%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 52.87%
ລວມຊ 39,560,909 5.38%
ປທລ 235,000,000 1.48%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 4.36%
ພກພ 582,000,000 6.23%
ບຊລ 40,004,000 0.83%
ມຫທຊ 40,000,000 1.44%
ລອທ 100,000,000 1.1%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.22%
ລອຊ 301,500,000 8.92%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation