Indices

LSX Composition Index
579.19
7.18
47,800   ຮຸ້ນ .    175,925,000   ກີບ
Index
2020/10/20 586.37 0.44
2020/10/19 586.81 2.63
2020/10/16 584.18 4.92
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,600 50 18,800
ຜ-ຟຟລ 2,400 50 28,900
ມຫທຊ 2,790 10 100
ລວມຊ 12,400 0 0
ປທລ 450 0 0
ສ.ວ.ນ 1,850 0 0
ພກພ 810 0 0
ບຊລ 1,080 0 0
ລອທ 940 0 0
ວຈຊຕ 1,070 0 0
ລອຊ 2,250 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 15.15%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 53.12%
ລວມຊ 39,560,909 6.33%
ປທລ 235,000,000 1.37%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.94%
ພກພ 582,000,000 6.09%
ບຊລ 40,004,000 0.56%
ມຫທຊ 40,000,000 1.45%
ລອທ 100,000,000 1.21%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.03%
ລອຊ 301,500,000 8.76%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation