Indices

LSX Composition Index
595.15
0.00
28,200   ຮຸ້ນ .    157,180,000   ກີບ
Index
2020/09/18 595.15 0.34
2020/09/17 594.81 3.04
2020/09/16 597.85 3.97
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,650 0 27,500
ຜ-ຟຟລ 2,490 0 500
ມຫທຊ 2,800 0 200
ລວມຊ 9,400 0 0
ປທລ 425 0 0
ສ.ວ.ນ 1,830 0 0
ພກພ 1,000 0 0
ບຊລ 990 0 0
ລອທ 990 0 0
ວຈຊຕ 1,100 0 0
ລອຊ 2,450 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 14.93%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 53.19%
ລວມຊ 39,560,909 4.73%
ປທລ 235,000,000 1.27%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.84%
ພກພ 582,000,000 7.4%
ບຊລ 40,004,000 0.5%
ມຫທຊ 40,000,000 1.42%
ລອທ 100,000,000 1.26%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.06%
ລອຊ 301,500,000 9.4%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation