Indices

LSX Composition Index
604.73
1.85
4,700   ຮຸ້ນ .    25,978,000   ກີບ
Index
2021/01/15 604.73 1.85
2021/01/14 602.88 1.50
2021/01/13 601.38 8.11
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 6,150 0 4,100
ຜ-ຟຟລ 2,330 30 100
ປທລ 400 40 300
ມຫທຊ 2,800 0 200
ລວມຊ 11,900 0 0
ສ.ວ.ນ 2,600 0 0
ພກພ 970 0 0
ບຊລ 1,100 0 0
ລອທ 940 0 0
ວຈຊຕ 1,000 0 0
ລອຊ 2,850 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 16.04%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 48.5%
ລວມຊ 39,560,909 5.91%
ປທລ 235,000,000 1.3%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 5.39%
ພກພ 582,000,000 7.09%
ບຊລ 40,004,000 0.55%
ມຫທຊ 40,000,000 1.41%
ລອທ 100,000,000 1.18%
ວຈຊຕ 147,199,900 1.85%
ລອຊ 301,500,000 10.79%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation