Indices

LSX Composition Index
599.86
7.03
97,600   ຮຸ້ນ .    552,680,000   ກີບ
Index
2021/08/02 599.86 7.03
2021/07/30 592.83 0.89
2021/07/29 593.72 3.09
more list
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 5,900 50 92,600
ຜ-ຟຟລ 2,450 30 3,400
ສ.ວ.ນ 1,940 0 500
ພກພ 625 55 800
ມຫທຊ 3,250 0 300
ລວມຊ 7,000 0 0
ປທລ 420 0 0
ບຊລ 1,200 0 0
ລອທ 1,900 0 0
ວຈຊຕ 1,100 0 0
ລອຊ NCD 3,300 0 0

NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກຳນົດ
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 15.52%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 51.89%
ລວມຊ 39,560,909 3.54%
ປທລ 235,000,000 1.26%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 4.09%
ພກພ 582,000,000 4.24%
ບຊລ 40,004,000 0.61%
ມຫທຊ 40,000,000 1.66%
ລອທ 100,000,000 2.43%
ວຈຊຕ 147,199,900 2.07%
ລອຊ 301,500,000 12.7%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation