Indices

LSX Composition Index
1,072.10
8.37
18,000   ຮຸ້ນ .    35,382,000   ກີບ
Index
2024/06/14 1,072.10 8.37
2024/06/13 1,063.73 13.61
2024/06/12 1,077.34 2.75
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 4,310 10 3,700
ຜ-ຟຟລ 2,170 70 7,600
ສ.ວ.ນ 3,000 0 200
ມຫທຊ 420 30 6,500
ປທລ 600 0 0
ພກພ 2,700 0 0
ບຊລ H 1,090 0 0
ລອທ Alert 360 0 0
ວຈຊຕ 1,090 0 0
ລອຊ Alert NCD 22,000 0 0

H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະ      ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກຳນົດ
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 6.53%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 25.78%
ປທລ 235,000,000 1.03%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.62%
ພກພ 582,000,000 11.49%
ບຊລ 40,004,000 0.32%
ມຫທຊ 400,000,000 1.32%
ລອທ 100,000,000 0.26%
ວຈຊຕ 147,199,900 1.17%
ລອຊ 301,500,000 48.49%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation


lsc-en krx-en bol-en