Indices

LSX Composition Index
569.07
3.27
86,300   ຮຸ້ນ .    538,890,000   ກີບ
Index
2021/04/13 569.07 3.27
2021/04/12 572.34 0.55
2021/04/09 571.79 4.06
more list
Stock
Stock
ຊື່ຫຼັກຊັບ ລາຄາປະຈຸບັນ ປ່ຽນແປງ ປະລິມານ
ທຄຕລ 6,350 50 84,100
ຜ-ຟຟລ 2,270 20 1,000
ມຫທຊ 3,000 0 1,200
ລວມຊ 8,200 0 0
ປທລ 400 0 0
ສ.ວ.ນ 1,800 0 0
ພກພ 800 0 0
ບຊລ 1,290 0 0
ລອທ 1,190 0 0
ວຈຊຕ 970 0 0
ລອຊ 2,850 0 0
Listed Company
Listed Company
ຊື່ຫຼັກຊັບ ຈໍານວນຮຸ້ນ
ຈົດທະບຽນ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ
(ລ້ານກີບ)
% ຕໍ່
ມູນຄ່າລວມ
ທຄຕລ 207,723,300 17.31%
ຜ-ຟຟລ 1,679,303,697 49.97%
ລວມຊ 39,560,909 4.29%
ປທລ 235,000,000 1.24%
ສ.ວ.ນ 165,000,000 3.93%
ພກພ 582,000,000 6.16%
ບຊລ 40,004,000 0.68%
ມຫທຊ 40,000,000 1.59%
ລອທ 100,000,000 1.57%
ວຈຊຕ 147,199,900 1.89%
ລອຊ 301,500,000 11.36%
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ:
Listed Company Infomation