Products/Services _ Settlement & Depository
 • ການຊໍາລະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
  ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
 • ການຊໍາລະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື ການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຊໍາລະຫຼັກຊັບ
  ຮອບວຽນການຊໍາລະ
 • ຂັ້ນຕອນການຖອນຈາກບັນຊີເງິນລວມ
  ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ແມ່ນຈະຖືກໂອນເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນລວມ (ທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບເປີດໄວ້ເພື່ອຜູ້ລົງທຶນ, ເງິນຝາກໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ).
  ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງການຖອນເງິນຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ເອົາເງິນປັນຜົນ ສາມາດຖອນເງິນດັ່ງກ່າວ ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້
  • ຂັ້ນຕອນທີ 1:
   • ກວດຍອດເງິນຂອງທ່ານ (ທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ) ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ທ່ານເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບນຳ ຫຼື ກວດດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານລະບົບຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ແລ້ວ ເທົ່ານັ້ນ).
  • ຂັ້ນຕອນທີ 2:
   • ວິທີການຖອນເງິນມີດັ່ງນີ້:
    (1) ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ແຟັກສ;
    (2) ໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາຂອງທະນາຄານຕົວແທນ;
    (3) ນໍາໃຊ້ລະບົບໂອນເງິນຜ່ານອິນເຕີເນັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ (ເຊັ່ນ i-banking ຫຼື LDB wallet ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີເງິນລວມ ໄປບັນຊີທະນາຄານ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທຸກເວລາ ທຸກສະຖານທີ່.
    (4) ເມື່ອເງິນໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານກໍ່ສາມາດຖອນເງິນທີ່ໄດ້ນັ້ນອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຜ່ານຕູ້ ATM ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານຕົວແທນ.
  • ໝາຍເຫດ:
  • ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດຫຼັກທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີນໍາ.
  • ວິທີຄິດໄລ່ການຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
  • ສູດການຄິດໄລ່ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ = ມູນຄ່າພັນທະບັດ x ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)
  • ສູດການຄິດໄລ່ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດງວດທີ່ 1 = ມູນຄ່າພັນທະບັດ x ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ) x (ມື້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໂຕຈິງໃນ
   ງວດທີ່ຄົບກຳນົດຈ່າຍ / ມື້ໂຕຈິງຂອງຮອບຄິດໄລ່ໜຶ່ງປີ)
  • ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່:
  • ມູນຄ່າພັນທະບັດ: 1,000,000 ກີບ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ: 5% ຕໍ່ປີ
  • ພັນທະບັດຄົບກຳນົດໄຖ່ຖອນ: 1 ປີ
  • ກໍລະນີທີ 1: ພັນທະບັດຈ່າຍດອກເບ້ຍ 1 ຄັ້ງຕໍປີ ມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ = 1,000,000 ກີບ x 5% = 50,000 ກີບ
  • ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຄົບກຳນົດໄຖ່ຖອນ = 1,050,000 ກີບ
  ມື້ຕັ້ງຕົ້ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຄິດໄລດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ມື້ຈ່າຍດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ໄລຍະເວລາທີ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍໂຕຈິງ (ຄິດໄລ່ມາຈາກມື້ຕັ້ງຕົ້ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນງວດ ຫາມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພັນທະບັດໃນງວດ) ງວດທີ່ຈ່າຍດອກຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ
  05/09/2019 04/09/2020 05/09/2020 366 ມື້ ງວດທີ 1
  • ກໍລະນີທີ 2: ພັນທະບັດມີການຈ່າຍດອກເບ້ຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ມີສູດຄິດໄລດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  • ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຈ່າຍດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີ່ຈ່າຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ແມ່ນການຊອກຫາໄລຍະເວລາທີ່ຈ່າຍ ດອກເບ້ຍໂຕຈິງ ຫຼື "Actual Days of Payment" ອີງຕາມໜັງສືຊວນຊື້ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  ມື້ຕັ້ງຕົ້ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຄິດໄລດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ມື້ຈ່າຍດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ໄລຍະເວລາທີ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍໂຕຈິງ (ຄິດໄລ່ມາຈາດມື້ຕັ້ງຕົ້ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນງວດ ຫາມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພັນທະບັດໃນງວດ) ງວດທີ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍພັນທະບັດ
  05/09/2019 04/03/2020 05/03/2020 182 ມື້ ງວດທີ 1
  05/03/2019 04/09/2020 05/09/2020 184 ມື້ ງວດທີ 2
  366 ມື້ ມື້ໂຕຈິງຂອງຮອບຄິດໄລ່ໜຶ່ງປີ
  • ໝາຍເຫດ:
  • - ໃນຮອບຄິດໄລ່ໜຶ່ງປີຂອງງວດທີ 1 ແລະ 2 ມີຈຳນວນມື້ທັງໝົດ 366 ມື້ ທີ່ນຳມາຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ພັນທະບັດໂຕຈິງ.
  • - ວັນທີ 05/09/2019 ແມ່ນມື້ຈົດທະບຽນພັນທະບັດ ແລະ ເປັນມື້ຕັ້ງຕົ້ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພັນທະບັດງວດທຳອິດ.
  • 1) ຈ່າຍດອກເບ້ຍພັນທະບັດງວດທີ 1.
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດງວດທີ 1 = ມູນຄ່າພັນທະບັດ x ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ) x (ມື້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໂຕຈິງໃນ
   ງວດທີ 1 / ມື້ໂຕຈິງຂອງຮອບຄິດໄລ່ໜຶ່ງປີ)
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ງວດທີ 1=1,000,000 ກີບ x 5% x (182 ມື້ / 366 ມື້) = 24,863.39 ກີບ
  • 2) ຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດງວດທີ 2.
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ງວດທີ 2 = ມູນຄ່າພັນທະບັດ x ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ) x (ມື້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໂຕຈິງໃນ
   ງວດທີ 2 / ມື້ໂຕຈິງຂອງຮອບຄິດໄລ່ໜຶ່ງປີ)
  • ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ງວດທີ 2 = 1,000,000 ກີບ x 5% x (184 ມື້ / 366 ມື້) = 25,136.61 ກີບ
  • ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຄົບກຳນົດໄຖ່ຖອນ = 1,025,136.61 ກີບ