Companies/Securities Info. _ News
-ອີງຕາມໃບອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ເລກທີ 009/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2017
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ "IPO" ຈຳນວນ 12,001,200 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນລະ 2,400 ກີບ, ເຊິ່ງໄລຍະເວລາການຈອງຊື້ແມ່ນລະຫວ່າງ 8:30 - 15:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ 2017 ເຖິງ 04 ມັງກອນ 2018. ສຳລັບລາຍລະອຽດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງຊວນຊື້ ເຊິ່ງສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ສຶກສາເອກະສານສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ