Market Data _ IPO Showcase
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 1.368.488 (ໜຶ່ງລ້ານຫ້າແສນ) ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 1.368.488.000.000 ກີບ ໂດຍແບ່ງຕາມອາຍຸດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(1) ອາຍຸ 3 (ສາມ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80 (ຫົກຈຸດແປດສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
(2) ອາຍຸ 5 (ຫ້າ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,95 (ຫົກຈຸດເກົ້າຫ້າ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
(3) ອາຍຸ 7 (ເຈັດ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,20 (ເຈັດຈຸດສອງສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(4) ອາຍຸ 10 (ສິບ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,50 (ເຈັດຈຸດຫ້າສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(5) ອາຍຸ 15 (ສິບຫ້າ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,70 (ເຈັດຈຸດເຈັດສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(6) ອາຍຸ 20 (ຊາວ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 8,00 (ແປດຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.

ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ເອກະສານຄັດຕິດຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ສະແດງຂໍ້ມູນ