Market Data _ IPO Showcase
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 32.929 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 100 (ໜຶ່ງຮ້ອຍ) ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 100 (ໜຶ່ງຮ້ອຍ) ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 32.929.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍແບ່ງຕາມອາຍຸດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(1) ອາຍຸ 1 (ໜຶ່ງ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,00 (ຫ້າຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
(2) ອາຍຸ 2 (ສອງ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,50 (ຫ້າຈຸດຫ້າສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
(3) ອາຍຸ 3 (ສາມ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,00 (ຫົກຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(4) ອາຍຸ 5 (ຫ້າ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,00 (ເຈັດຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(5) ອາຍຸ 7 (ເຈັດ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,50 (ເຈັດຈຸດຫ້າສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
(6) ອາຍຸ 10 (ສິບ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 8,00 (ແປດຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.

ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ເອກະສານຄັດຕິດຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ສະແດງຂໍ້ມູນ