Market Data _ IPO Showcase
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດຄັງເງິນ, ຈໍານວນ 1.677.827 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 1.677.827.000.000 ກີບ.

ລາຍລະອຽດຄື: ອາຍຸ 1 (ໜຶ່ງ) ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,00 (ຫ້າຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;

ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ເອກະສານຄັດຕິດຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ສະແດງຂໍ້ມູນ