Market Data _ IPO Showcase
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 1.042.041 (ໜຶ່ງລ້ານສີ່ສິບສອງພັນ ສີ່ສິບເອັດ) ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 1.042.041.000.000 (ໜຶ່ງພັນສີ່ສິບສອງ ຕື້ສີ່ສິບເອັດລ້ານ) ກີບ ໂດຍແບ່ງຕາມອາຍຸ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ອາຍຸ 3 (ສາມ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2022 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80 (ຫົກຈຸດແປດສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
- ອາຍຸ 5 (ຫ້າ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2024 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,95 (ຫົກຈຸດເກົ້າຫ້າ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
- ອາຍຸ 7 (ເຈັດ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2026 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,20 (ເຈັດຈຸດສອງສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
- ອາຍຸ 10 (ສິບ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2029 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,50 (ເຈັດຈຸດຫ້າສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
- ອາຍຸ 15 (ສິບຫ້າ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2034 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,70 (ເຈັດຈຸດເຈັດສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
- ອາຍຸ 20 (ຊາວ) ປີ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2039 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8,00 (ເເປດຈຸດສູນສູນ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່
ສະແດງຂໍ້ມູນ