Market Data _ IPO Showcase
ສັນຍາລັກ: ລອຊ
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ
ລະຫັດຈົດທະບຽນ: LA3000110004
ປະເພດທຸລະກິດ: ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອປະເພດສັງຫາລິມະຊັບ
ຂະແໜງ: ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ
ຈໍານວນຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍ: 60.300.000 ຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍ)
ລາຄາກໍານົດ: 100 ກີບ/ຮຸ້ນ
ລາຄາອອກຈໍາໜ່າຍ: 2.700 ກີບ/ຮຸ້ນ
ມື້ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ: 04 ເຖິງ 06 ກັນຍາ 2019
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ

ໝາຍເຫດ: ໜັງສືຊວນຊື້ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດໜັງສືຊວນຊື້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ