Market Data _ IPO Showcase
ສັນຍາລັກ: ວຈຊຕ
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ
ISIN code: LA3000100005
ປະເພດທຸລະກິດ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຂະແໜງ: ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບສະເພາະດ້ານ ປະເພດອາຄານ ເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ-ຂາຍ
ຈໍານວນຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍ: 63.998.700 ຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 39,99 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍ)
ລາຄາກໍານົດ: 1.000 ກີບ/ຮຸ້ນ
ລາຄາອອກຈໍາໜ່າຍ: 1.050 ກີບ/ຮຸ້ນ
ມື້ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ:
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
ສະແດງຂໍ້ມູນ