Market Data _ IPO Showcase
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດ ດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 714.870 (ເຈັດແສນສິບສີ່ພັນແປດຮ້ອຍເຈັດສິບ) ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 714.870.000.000 (ເຈັດແສນສິບສີ່ຕືື້ແປດຮ້ອຍເຈັດສິບລ້ານ) ກີບ ໂດຍແບຸ່ງຕາມອາຍຸ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ອາຍຸ 1 (ໜຶ່ງ) ປີ, ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ວັນທີ 04 ເມສາ 2020 ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,30 (ຫ້າຈຸດສາມ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ, ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 210.890.000.000 (ສອງຮ້ອຍສິບຕືື້ແປດຮ້ອຍເກົ້າສິບລ້ານ) ກີບ;
- ອາຍຸ 3 (ສາມ) ປີ, ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ວັນທີ 04 ເມສາ 2022 ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80 (ຫົກຈຸດແປດ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
- ອາຍຸ 5 (ຫ້າ) ປີ, ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ວັນທີ 04 ເມສາ 2024 ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,95 (ຫົກຈຸດເກົ້າຫ້າ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
- ອາຍຸ 7 (ເຈັດ) ປີ, ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ວັນທີ 04 ເມສາ 2026 ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,10 (ເຈັດຈຸດໜຶ່ງ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ