Market Data _ IPO Showcase
ສັນຍາລັກ: ລອທ
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ
ລະຫັດຈົດທະບຽນ: LA3000090008
ປະເພດທຸລະກິດ: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ
ຂະແໜງ: ກະສິກຳ
ຈໍານວນຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍ: 20.000.000 ຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍ)
ລາຄາກໍານົດ: 500 ກີບ/ຮຸ້ນ
ລາຄາອອກຈໍາໜ່າຍ: 700 ກີບ/ຮຸ້ນ
ໄລຍະເວລາການຈອງຊື້: 17-24 ສິງຫາ 2018
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ

ໝາຍເຫດ: ໜັງສືຊວນຊື້ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດໜັງສືຊວນຊື້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ