Market Data _ IPO Showcase
ສັນຍາລັກ: ມຫທຊ
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ
ລະຫັດຈົດທະບຽນ: LA3000080009
ປະເພດທຸລະກິດ: ເຊົ່າສິນເຊື່ອ
ຂະແໜງ: ບໍລິການ
ຈໍານວນຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍ: 12.240.000 ຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 30,6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍ)
ລາຄາກໍານົດ: 1.000 ກີບ/ຮຸ້ນ
ລາຄາອອກຈໍາໜ່າຍ: 2.100 ກີບ/ຮຸ້ນ
ໄລຍະເວລາການຈອງຊື້: 13-17 ສິງຫາ 2018
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ

ໝາຍເຫດ: ໜັງສືຊວນຊື້ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດໜັງສືຊວນຊື້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ