Companies/Securities Info. _ Notice
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງ ຜົນຂອງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາຝຶກງານປະຈຳປີ 2018. ສຳລັບການຝຶກງານແມ່ນຈະເລີ່ມວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2018 ເຖິງ 31 ສິງຫາ 2018.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ

(ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້)
ສະແດງຂໍ້ມູນ