Companies/Securities Info. _ Notice
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ຕລຊລ ໄດ້ປັບປຸງຄ່າທຳນຽມຂອງການຮັບຝາກຫຼັກຊັບໃນມາດຕາ 32, ຂໍ້ 2 ຂອງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 26/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 07 ມັງກອນ 2011ໂດຍຫລຸດຈາກ 0,001% ມາເປັນ 0,000069% ດັ່ງລາຍລະອຽດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້
ສະແດງຂໍ້ມູນ