Companies/Securities Info. _ News
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດດູ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 244.790 (ສອງແສນສີ່ສິບສີ່ພັນເຈັດຮ້ອຍເກົ້າສິບ) ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານ) ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 244.790.000.000 (ສອງຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ຕື້) ກີບ ໂດຍແບ່ງຕາມອາຍຸດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ອາຍຸ 1 (ໜຶ່ງ) ປີ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,30 (ຫ້າຈຸດສາມສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ, ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 10.870.000.000 (ສິບຕື້ແປດຮ້ອຍເຈັດສິບລ້ານ) ກີບ;
ອາຍຸ 3 (ສາມ) ປີ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80 (ຫົກຈຸດແປດສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
ອາຍຸ 5 (ຫ້າ) ປີ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2024 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,95 (ຫົກຈຸດເກົ້າສິບຫ້າ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ;
ອາຍຸ 7 (ເຈັດ) ປີ, ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2026 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,10 (ເຈັດຈຸດສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ