Companies/Securities Info. _ News
- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງຕອບຂອງ ສຄຄຊ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາການອອກຈຳໜ່າຍ IPO ຂອງ ວຈຊຕ ສະບັບເລກທີ 0060/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2019;

ສຄຄຊ ເຫັນດີໃຫ້ ວຈຊຕ ຂະຫຍາຍເວລາເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນຈາກເດີມຮອດ ວັນທີ 29 ມີນາ 2019 ມາເປັນ 26 ເມສາ 2019.
ສະແດງຂໍ້ມູນ