Companies/Securities Info. _ News
-ອີງຕາມໃບອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ເລກທີ 012/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ "IPO" ຈຳນວນ 63.998.700 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນລະ 1.050 ກີບ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ