Companies/Securities Info. _ News
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ປະເພດ ພັນທະບັດດ ຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຈໍານວນ 1.000.000 (ໜ ື່ງລ້ານ) ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າກໍານົດ 1.000.000 (ໜ ື່ງລ້ານ) ກີບຕໍື່ໜ່ວຍ, ລາຄາຂາຍ 1.000.000 (ໜ ື່ງລ້ານ) ກີບຕໍື່ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າລວມ 1.000.000.000.000 (ໜ ື່ງພັນຕືື້) ກີບ ໂດຍແບຸ່ງຕາມອາຍ ດັື່ງລ ຸ່ມນີື້:
ອາຍ 1 (ໜ ື່ງ) ປີ, ວັນທີ 16 ທັນວາ 2019 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖຸ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,30 (ຫ້າຈ ດສາມສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍື່ປີ, ມູນຄ່າບໍື່ເກີນ 400.000.000.000 (ສີື່ຮ້ອຍຕືື້) ກີບ;
ອາຍ 3 (ສາມ) ປີ, ວັນທີ 16 ທັນວາ 2021 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖຸ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,80 (ຫົກຈ ດແປດສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍື່ປີ;
ອາຍ 5 (ຫ້າ) ປີ, ວັນທີ 16 ທັນວາ 2023 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖຸ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,95 (ຫົກຈ ດເກົື້າສິບຫ້າ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍື່ປີ;
ອາຍ 7 (ເຈັດ) ປີ, ວັນທີ 16 ທັນວາ 2025 ຄົບກໍານົດເວລາໄຖຸ່ຖອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7,10 (ເຈັດຈ ດສິບ) ສ່ວນຮ້ອຍຕໍື່ປີ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ