Companies/Securities Info. _ News
-ອີງຕາມໃບອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ເລກທີ 157/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2017
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ "IPO" ຈຳນວນ 100,000,000 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນລະ 1,200 ກີບ, ເຊິ່ງໄລຍະເວລາການຈອງຊື້ແມ່ນລະຫວ່າງ 8:30 - 15:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17ເຖິງ 21 ກໍລະກົດ 2017. ສຳລັບລາຍລະອຽດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງຊວນຊື້ ເຊິ່ງສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ສຶກສາເອກະສານສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ຊ່ອງ "ແຟ້ມເອກະສານ"
ສະແດງຂໍ້ມູນ